نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
» صبح قشنگ :: ۱۳٩٦/۳/٢۱
» خلیج یعنی همیشه فارس :: ۱۳٩٦/٢/٦
» بهار دل :: ۱۳٩٦/۱/٥
» سال 1396 :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٥
» پلاسکو :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» مرگ :: ۱۳٩٥/۸/۳٠
» کتاب ترانه های پاپتی :: ۱۳٩٥/٦/٢۳
» معجزه :: ۱۳٩٥/٥/٧
» ای دل :: ۱۳٩٥/٤/٢٥
» ترانه های پاپتی :: ۱۳٩٥/٢/۱٧
» آخرین کتاب :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» عاشقم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» این روزها :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» انسانیت :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» ازدواج :: ۱۳٩٤/٦/٩
» سکوت :: ۱۳٩٤/٥/٥
» سرزمین جاوید :: ۱۳٩٤/۳/٥
» نمایشگاه کتاب تهران :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» نوروز آمد :: ۱۳٩٤/۱/۱
» ساز عشق :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» کوبانی :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» فکر :: ۱۳٩۳/٦/٩
» خداحافظی علی کریمی :: ۱۳٩۳/٥/٢
» رمضان :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» هنوز در سفرم :: ۱۳٩۳/٢/٥
» هنوز در سفرم :: ۱۳٩۳/٢/٥
» باستانی پاریزی :: ۱۳٩۳/۱/۸
» خشک شدن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» تحقیرشدگان :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» سال میلادی 2014 :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» نوشیدن :: ۱۳٩٢/٩/۳
» زادروز کوروش بزرگ :: ۱۳٩٢/۸/٧
» اتحاد :: ۱۳٩٢/٧/٢
» خانه پیرنیا :: ۱۳٩٢/٦/٦
» مشروطیت :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» روزگاری غریب :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» روزهای تابستان من :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» قمار چشم :: ۱۳٩٢/٤/۱
» کم حافظه :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» عشق :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» گوشهای کر :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» تکرار :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» خرد :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» ارزش :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» فکر برتر :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» دیوار فکر :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» مجوز :: ۱۳٩٢/۳/٧
» مسافری از ژاپن :: ۱۳٩٢/۳/٥
» آهوی مغز آبی :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» تمام دنیا :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» عروسک :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» نمایشگاه کتاب سال 92 :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» متفاوت :: ۱۳٩٢/٢/٩
» خلیج پارس :: ۱۳٩٢/٢/٤
» فکر را باید شست :: ۱۳٩٢/٢/٢
» یادت باشد :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» بید و باد :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» نوروز ایرانی :: ۱۳٩٢/۱/۸
» نوروز 1392 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» سر آخر نوروز :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» چهارشنبه سوری :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» هفت سین :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» حاجی فیروز :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» معجزه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» الماس اشک :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» ولنتاین :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» مستی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» هیچستان :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» دعا :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» همایون خرم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» میانمار :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» ترفندی تازه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» انار :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» یادش بخیر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» شاعر شهر مردگان :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» 21 دسامبر 2012 :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» بیست و یک آذر :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» شادی :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» پاییز بی برگ :: ۱۳٩۱/۸/۳
» جشن مهرگان :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» اعلامیه :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» خاطرات تلخ :: ۱۳٩۱/٦/۸
» حوای خانه ما :: ۱۳٩۱/٦/٦
» تا اطلاع ثانوی تعطیل است :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» رشد جمعیت هندوستان :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیام جاودان :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» استاد ادب :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» اتاق فکر :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» پیش گویی :: ۱۳٩۱/٤/٢
» تکرار مکررات :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» مادر :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» شادم که می گذرد :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» ۱۳٩۱/۳/۳ :: ۱۳٩۱/۳/۳
» نمایشگاه کتاب تهران سال 1391 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» غریبانه :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» روز ملی خلیج فارس :: ۱۳٩۱/٢/٩
» فلات قشنگ :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» دلهای نوروزی :: ۱۳٩۱/۱/٤
» نوروز جشن همیشه پیروز :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» داستان زندگی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» چهارشنبه سوری :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» روز جهانی زن :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» تعریف شعر سیاه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» گرگ و گله :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» درگذشت یک ستاره :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» هیچ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» می ترسم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» دل شکستن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» سال 2012 :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» دوست داشتن من :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» رابطه شیعه با محرم :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» چیزی نگفت و رفت :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» آبی پاک :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» بزرگداشت کوروش بزرگ :: ۱۳٩٠/۸/۳
» سیب :: ۱۳٩٠/۸/۱
» تقصیر من است :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» مهرگان :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» باز هم دوستانی که رفتند :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» آینه :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» یادی از گذشته ها :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» جاده :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» بنی آدم اعضای یک پیکرند :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» مراسم بزرگداشت استاد پایور :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» سیب :: ۱۳٩٠/٤/٩
» بازگشتی دوباره :: ۱۳٩٠/٤/٦
» می خواهند :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» داستانی به نام نمایشگاه کتاب :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» نماسیشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1390 :: ۱۳٩٠/٢/٩
» طریق عشق :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» اینترنت ملی :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» نتیجه اخلاقی مسافرت :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» نوروز هزار و سیصد و نود :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» شیطان من :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» روز جهانی زن :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» گناه من :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» یادی از علی شریعتی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» ای دریغ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» تا کی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» عاقل شدن :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» سال 2011 :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» یلدا :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» جهان انسان :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» بی غیرتی :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» ایندرا :: ۱۳۸٩/۸/۱۱
» روز کوروش بزرگ :: ۱۳۸٩/۸/۳
» طلوع خورشید :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» ویروس و مغز من :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» سالروز درگذشت استاد مشکاتیان :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» خاطراتی از کوروش :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» روزه عشق :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» روزه ما :: ۱۳۸٩/٦/٢
» بهشت :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» کوچه ما :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» شکستن سکوت :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» دو شاعر دو اسطوره :: ۱۳۸٩/٥/۸
» حرف آخر :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» روز قلم :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» دارا و سارا :: ۱۳۸٩/٤/۱۱
» نوای سنتور :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» دوستانی که رفتند :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
» نقدهایی درباره کنسرت بانوان شیدا جمعه 31 اردیبهشت :: ۱۳۸٩/۳/٤
» کنسرت گروه شیدا در برج میلاد :: ۱۳۸٩/۳/۱
» نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 2 :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» نمایشگاه بین المللی کتاب تهران :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» نمایشگاه کتاب رزمایشی برای موسسات تست کنکور :: ۱۳۸٩/٢/٧
» فروردین های من :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» آغاز :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» بهترین عیدی من :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» خانه :: ۱۳۸٩/۱/۸
» نوروز :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» چهارشنبه سوری :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» صدایی که مرا به اینجا کشید :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» برای تو :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» کوفه :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» تعطیلی موقت :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» حسی ناخوشایند :: ۱۳۸۸/٩/۱
» پیله خواب :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» مردان تاریخ :: ۱۳۸۸/۸/٥
» مسافرت کوچک :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» وصل یار :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» سلام و عذرخواهی :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
» نوروز نامه :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» ساقی عشق :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» رندان مست :: ۱۳۸۸/٦/۸
» دعا :: ۱۳۸۸/٦/۳
» ماه رمضان :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» آه دف :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» مغازه فال فروشی :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» وقتی انسان شرم می کند :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» شاه عبدالعظیم :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» قیام جاودان :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» داستان :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» ببخشید :: ۱۳۸۸/٥/٦
» خاموش چون دریا :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» هستی :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» گذری بر خاطره :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» قصه ما تمام شد :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
» طغیان :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» دختری در مرداب :: ۱۳۸۸/٤/۱٩
» شعر :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» قمر در عقرب :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» ساحر قرن ما :: ۱۳۸۸/٤/۱۱
» ترانه درخت :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» نوروز زندگی :: ۱۳۸۸/٤/٩
» ترانه دوباره :: ۱۳۸۸/٤/٧
» تنها :: ۱۳۸۸/٤/٦
» تیر آمد و ما :: ۱۳۸۸/٤/٤
» ما می توانیم :: ۱۳۸۸/٤/۳
» دشمن انسان :: ۱۳۸۸/٤/٢
» خدا :: ۱۳۸۸/٤/٢
» این روزها و ندا :: ۱۳۸۸/٤/۱
» ندا :: ۱۳۸۸/٤/۱
» امروز :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» غمگین و با امید :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» تاریکی :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» تشکر از خانواده رمضانی :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» ابهام :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» بازگشت به گذشته :: ۱۳۸۸/۳/٢٢
» تنهایی تن :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» تقدیم به پیمان عزیز :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» موج بازی :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» سکوت می نویسم :: ۱۳۸۸/۳/٩
» خرداد :: ۱۳۸۸/۳/۱
» خلیج فارس :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» این روزها :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
» نمایشگاه بین المللی کتاب تهران :: ۱۳۸۸/٢/۱۸
» دیداری دوباره :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
» عشق :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» حج :: ۱۳۸۸/٢/٩
» سردر گم :: ۱۳۸۸/٢/۳
» آی عشق :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» فلسفه بهار :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
» نوروزتان پیروز :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» باز هم روز زن :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» روز زن :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
» الماس اشک :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» اسفند :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» تالاب پریشان ، پریشان تر شد :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» ولنتاین :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» هیچ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
» حج :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» تولد من :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» می خوای بیا نمی خوای نیا :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» سده :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
» سرگشته :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» حرف شاعر :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
» آینده چه می شود :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
» آن مرد آمد :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
» بهمن :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
» نوشته های خط خطی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» روزی که نوشتن آغاز کردم :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» تصمیم کبری یا مهدی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» فیلم چارچنگولی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» من کجایم :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» باور نمی کنم :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» آغاز سال نو :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
» آرامگاه کوروش بزرگ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» کاش غم بود اما کم بود :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» ققنوس :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» دی :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
» گزارش اجرای برنامه گروه شیدا در تالار کشور 25 آذر 1387 :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» شیر تو شیر :: ۱۳۸٧/٩/٢۳
» بندگی حق :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
» چک نویس :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» حافظه :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» کنسرت شیدا :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
» غمگین تر از همیشه :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» دعا :: ۱۳۸٧/٩/٩
» آذرآبادگان :: ۱۳۸٧/٩/٥
» قوام السلطنه 3 :: ۱۳۸٧/٩/٤
» قوام السلطنه 2 :: ۱۳۸٧/٩/۳
» قوام السلطنه 1 :: ۱۳۸٧/٩/٢
» آذر :: ۱۳۸٧/٩/۱
» مادربزرگ :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» چک نویس :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» جای خالی من :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
» برنامه پنج ساله توسعه :: ۱۳۸٧/۸/۱۳
» انتخابات :: ۱۳۸٧/۸/۱۳
» پاییز :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
» کوروش بزرگ :: ۱۳۸٧/۸/٧
» دوستت دارم :: ۱۳۸٧/۸/۳
» آبان :: ۱۳۸٧/۸/۱
» سه سال گذشت :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» هنر تو :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» سیاوش در آتش :: ۱۳۸٧/٧/٧
» عید فطر :: ۱۳۸٧/٧/٥
» مهر :: ۱۳۸٧/٧/۱
» امیرالمومنین علی (ع) :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» حج :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» رمضان :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» کلار :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» عابر :: ۱۳۸٧/٦/٢
» تورج نگهبان :: ۱۳۸٧/٦/۱
» بازگشت :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» می روم برای بهتر شدن :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» آگهی اجاره :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» مترو :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» معشوق :: ۱۳۸٧/٥/٥
» بهترین بابای دنیا :: ۱۳۸٧/٥/۱
» امرداد :: ۱۳۸٧/٥/۱
» زمان استراحت :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
» درخت سیب :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
» پایان داستان کشتی ما :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
» دختر شرقی :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» ناخدای پیر :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» مدتی بعد :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» توضیحاتی در مورد ماجراهای کشتی ما :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» شورش در کشتی :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» چرا :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» بازگشت ناخدا :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» زرشک :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» زندگی در ساحل :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» بهت در ساحل :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» ناخدا :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» انسانیت :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» ترانه و سیب :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» عندلیب :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» خاطرات بی خاطره :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» موج بازی :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» عبور از گردباد :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
» سناریو :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» کشتی تی وی :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» نوشته ها :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» کشتی در گردباد :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» گردباد دریایی :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» روزهای بی خاطره :: ۱۳۸٧/٤/٩
» کفتر بازان :: ۱۳۸٧/٤/۸
» رویترز :: ۱۳۸٧/٤/٦
» آن مرد آمد :: ۱۳۸٧/٤/٥
» فرهنگ :: ۱۳۸٧/٤/٤
» اوضاع اقتصادی و غیراقتصادی :: ۱۳۸٧/٤/۳
» ورزش :: ۱۳۸٧/٤/۳
» کشتی :: ۱۳۸٧/٤/٢
» تیر یعنی :: ۱۳۸٧/٤/۱
» شیطون :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» طبیعت :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» قافله عمر :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» پیدایش :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» دوست داشتن :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» گره کور :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» نقدی بر سجده سیب :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
» سجده سیب :: ۱۳۸٧/۳/۱
» فردوسی :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» نمایشگاه بین المللی کتاب تهران :: ۱۳۸٧/٢/٢۱
» اخلاق :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» به همین سادگی :: ۱۳۸٧/٢/۱۳
» بهارانه :: ۱۳۸٧/٢/۱۱
» شاعر شهر مردگان :: ۱۳۸٧/٢/٢
» گاهی :: ۱۳۸٧/۱/۱٧
» آبگینه :: ۱۳۸٧/۱/۸
» بیلی تیس :: ۱۳۸٧/۱/٤
» سمبل عشق :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» دخیل :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
» شاعری سیب به دست :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» نوروز :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
» هفت سین من :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» ثبت نام :: ۱۳۸٦/۱٢/۸
» دنیای جدید :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» افسانه :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» عشق من و تو :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» سلام :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» خاطره :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸