آیات وصل

ای کسانی که ایمان آورده اید ، آیا به راستی ایمان آورده اید ؟ هر آنگاه یکدیگر را به نانی می فروشید و خدا را عبادت می کنید به دروغ . و هرچه عبادت شما بیشتر می شود خیانت در حق یکدیگر بیشتر روا می دارید .

/ 2 نظر / 45 بازدید
درسا

[افسوس]