آبگینه

در سنگ چو بنگری نظر معلوم است

ایمان به خدای مبتذل معلوم است

ای خفته به آبگینه در خود بنگر

بینی که خدای از ازل معلوم است

/ 5 نظر / 6 بازدید
..•**•.نگارتنهــا .•**•.

--------- سلام------------_(/_\) --------- آپم----------,((((^`/- ---------- --بدوبیـا-----((((--(6-/- ------- منتظر --------,(((((-,,----/ --,,,_------ حضور --------,(((((--\"._--, -((((\\-,...--- سبزت ----,((((---\----`,@) -)))--;' هستم ----`"'"'""((((---(---´´ فکـر ميکردم عـاشقي هم بچگيست ... اما حيف اين تازه اول يک زندگيست... زنـدگي چيـزيست شبيه يک حباب ... عشـق آباديه زيبـايي درســراب... فـاصـله با آرزو هاي ما چـه کرد...؟ کاش مي شد در عاشقي هم توبه کرد.

حجت و بهاره

سلام چطوری؟ قشنگ بود ما هم آیم اگه تونستی یه سر بیا منتظریم بای

رها

شعر قشنگی بود موفق باشی[گل]