چرا

چرا و چرا ؟ کتاب می خواندیم و نمی فهمیدیم . سرود حیوانات دنیا را خواندیم و ندیدیم . با تراز فکر نسنجیدیم . هنوز در این سفریم تا زمانی که چشممان در کتاب است و فکرمان در مرداب این شد که از دیدن پاییز لذت بردیم .

/ 0 نظر / 6 بازدید