از ایران بگو

با من ازاسطوره های مردم ایران بگو

از تبار آفریدون و جهان داران بگو 

یار دیرینم نگو از آل تیمور و مغول 

از سیاوش، داریوش و کوروش و مردان بگو 

من هزاران قصه و افسانه را بشنوده ام 

آذر و پردیس و پوران دخت ،از اینان بگو

من که خواندم بارها عباسیان با ما چه کرد

از سیاست های آتوسا و از هامان بگو 

چند دفتر از صفات شاه عباس آمدی 

چند سطری از تبار زندی و خانان بگو 

بس کن از گفتن ز سلجوقیه وخوارزمشاه

اندکی از آل بویه ،از جوانمردان بگو

تا به کی از ناصر الدین شاه باید دم زدن

یک زمان از اشکهای بابک و اشکان بگو 

دست آخر هومن ار خواندی تو این تاریخ را 

از دیار شهریاران و غم یاران بگو نوروزتون مبارک

/ 0 نظر / 51 بازدید