ترانه و سیب

دیگر حرف ترانه و سیب نیست ، دیگر حرف یاس و مریم و باران نیست . دیگر همه چیز خاکستریست ، چون بر روی مردمک چشم ما لنز خاکستریست . چون مغز ماخاکستریست . آن دم شد که ترانه سر آمد . سیب بر روی شاخه گندید و باران سیاه شد و یاس و مریم بی عطر خوش و ما همه از این توهم مست که فردا چه می شود .

/ 1 نظر / 6 بازدید
مریم ربیعی

امیدوارم درک کنی اگر برای همه نوشتهات نظز نمی زارم به خاطر بی توجهی نیست فقط تایم کم دارم وبلاگ زیاد باید بخوانم. این نوشتت چون توش مریم داشت مستم کرد کاری به مفهومش ندارم