افسانه

دیگر افسانه نمی بافم تا قلم در دست من باقیست

تا مرکب در دهان دارم تا کلامم در جهان جاریست

دیگر افسانه نمی بافم چون تو را من دوست می دارم

چون بجای یک گل بی تا یک سبد گل در جهان دارم

/ 1 نظر / 5 بازدید
آلباترا

خوش به حالت!