تمام دنیا

تمام دنیا برای شما . یک گوشه به من بدهید که بتوانم فکر کنم . بتوانم لبخند بزنم . بتوانم دلی را به دست آورم . بتوانم خودم باشم و کسی نگوید چرا اینگونه هستی . تمام دنیای من در چیزهایی خلاصه شده که خوشایند دنیای شما نیست . تمام دنیای من با تمام دنیای شما فرق دارد .

/ 2 نظر / 35 بازدید
فائزه

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مریم ربیعی

[گل][لبخند]